Leveringsvoorwaarden

Betalings- en leveringsvoorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN LUCKYSALE

1. Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Luckysale, zaakdoende aan de Bevrijdingsweg 9-11 te Kaatsheuvel (KvK-nummer 18973219), verder te noemen “Luckysale”, te leveren diensten of producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2. In deze algemene voorwaarden wordt met "de klant" bedoeld: iedere (rechts)persoon die Luckysale heeft verzocht of heeft opgedragen om diensten te verlenen alsmede iedere (rechts)persoon die bij of via Luckysale goederen bestelt en/of koopt. 

1.3. Eventueel door de klant gehanteerde voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

1.4. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

1.5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. Luckysale en de klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zal worden genomen.

1.6. Indien Luckysale niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Luckysale in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

2. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

2.1. Alle aanbiedingen en offertes door Luckysale, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van Luckysale of door feitelijke uitvoering door Luckysale komt een overeenkomst tot stand. De klant heeft -behoudens de eventuele wettelijke bevoegdheid van de klant tot ontbinding en eventuele in deze algemene voorwaarden of in de overeenkomst genoemde gevallen- niet het recht een geplaatste bestelling te annuleren.

2.2. Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, rendementen en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van Luckysale. 

2.3. Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van Luckysale ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

2.4. Wijzigingen van de overeenkomst binden Luckysale slechts voor zover deze schriftelijk door Luckysale zijn bevestigd c.q. feitelijk door Luckysale zijn uitgevoerd.

2.5. Een overeenkomst die op afstand wordt gesloten, bijvoorbeeld via het internet, komt pas tot stand nadat Luckysale schriftelijk, bijvoorbeeld per e-mailbericht, en ondubbelzinnig te kennen heeft gegeven de opdracht of het aanbod te aanvaarden.

2.6. Luckysale is gerechtigd om zonder opgaaf van redenen bestellingen/orders te weigeren. Luckysale is in dat geval niet schadeplichtig.

2.7. Luckysale is niet verplicht om, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, een door de klant gewenste wijziging door te voeren. Luckysale kan aan de instemming met een door de klant gewenste wijziging de voorwaarde verbinden dat pas medewerking wordt verleend zodra de aan die wijziging verbonden kosten door de klant daadwerkelijk zijn vergoed. 

3. Uitvoering van de overeenkomst


Medewerking en verantwoordelijkheden van de klant:

3.1. De klant zal Luckysale steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verstrekken welke noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. De klant is verantwoordelijk voor de kwaliteit, juistheid en volledigheid van de door haar aangeleverde gegevens en inlichtingen. 

3.2. Indien de gegevens waarover Luckysale voor een goede uitvoering van de overeenkomst dient te beschikken niet of niet tijdig door de klant aan Luckysale ter beschikking worden gesteld of indien de klant op andere wijze niet aan haar verplichtingen als verwoord in dit artikel voldoet, heeft Luckysale, onverminderd haar overige rechten, het recht om tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst over te gaan en om de kosten die uit de aldus ontstane situatie voortkomen tegen de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.


Levering(stermijnen):

3.3. Levering vindt plaats volgens hetgeen Luckysale en de klant uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Indien de klant afname op het overeengekomen moment weigert, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Luckysale gerechtigd de goederen voor rekening en risico van de klant op te slaan dan wel te stallen.

3.4. Goederen gelden als geleverd, zodra Luckysale de klant ervan in kennis heeft gesteld dat de zaken bij Luckysale of bij een derde klaar staan om door de klant te worden afgehaald of om in opdracht van de klant te worden verzonden. Vanaf het moment van levering komen de geleverde zaken voor risico van de klant.

3.5. Indien partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat Luckysale het transport van de goederen verzorgt, zijn zowel de kosten als het risico van verlies of schade tijdens het transport voor rekening van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. 

3.6. De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins wordt door Luckysale steeds naar beste weten gedaan en deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend. Indien Luckysale en de klant zijn overeengekomen dat de overeenkomst binnen een specifieke termijn zal worden nagekomen, moet de betreffende termijn geacht worden bij benadering te zijn opgegeven en te zijn vastgesteld in de verwachting dat alle ter zake relevante omstandigheden na het sluiten van de overeenkomst niet zullen wijzigen. De enkele overschrijding van een in de voorgaande zin genoemde termijn, brengt Luckysale niet in verzuim. In geval van overschrijding van de termijn zal de klant voorafgaand aan het versturen van een eventuele ingebrekestelling in overleg treden met Luckysale omtrent het voorkomen van verdere vertraging. Indien de klant Luckysale in gebreke stelt dient Luckysale een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. 

3.7. Luckysale heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.


4. Prijzen (en honorarium)

4.1. Alle prijzen zijn in euro’s en zijn inclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Eventuele bijzondere extra kosten betrekking hebbend op de import en/of inklaring van door Luckysale aan de klant te leveren zaken zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn derhalve voor rekening van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

4.2. De in de aanbiedingen van Luckysale weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. Indien na de (order)bevestiging in één of meer van de genoemde factoren wijziging plaatsvindt, is Luckysale gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien krachtens de onderhavige bepaling binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst tot prijsverhoging wordt overgegaan, heeft de klant het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden binnen acht dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging. Als krachtens de onderhavige bepaling na drie maanden of later tot prijsverhoging wordt overgegaan heeft de klant slechts het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden binnen acht dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging als de verhoging meer dan 10 % van het totale overeengekomen bedrag bedraagt. 

4.3. Indien door Luckysale en de klant het honorarium voor de door Luckysale te verrichten werkzaamheden niet is vastgesteld op een bepaald totaalbedrag, dient het honorarium te worden berekend op grond van de werkelijk bestede uren. Daarbij wordt het uurtarief van Luckysale gehanteerd zoals dat bestond in de periode waarin de werkzaamheden werden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

5. Betaling

5.1. De klant dient 10 % van het volledige aan Luckysale verschuldigde bedrag direct te betalen bij de totstandkoming van de overeenkomst. Binnen 14 dagen nadat Luckysale is aangevangen met de voor de klant te verrichten werkzaamheden dient de klant 40 % van het totale aan Luckysale verschuldigde bedrag te betalen. Het na voornoemde betalingen resterende aan Luckysale verschuldigde bedrag dient door de klant uiterlijk bij de levering van de goederen volledig te worden betaald. Dit tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. De klant is niet gerechtigd om enige vordering op Luckysale te verrekenen met de door Luckysale in rekening gebrachte bedragen.

5.2. Luckysale heeft steeds het recht om af te leveren of geleverde zaken per deellevering te factureren. 

5.3. Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door Luckysale aangewezen bankrekening, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. 

5.4. Luckysale is gerechtigd de afgifte van producten die zij voor de klant in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de klant aan Luckysale verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.

5.5. Wanneer betalingen niet tijdig plaatsvinden, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De klant is aan Luckysale vanaf dat moment de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd. 

5.6. Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn van 14 dagen nog geen betaling ontvangen is, is de klant jegens Luckysale gehouden om de incassokosten te vergoeden die Luckysale heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een – niet aanvaard - schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken in Nederland.

 

 

 

 


6. Garantie

6.1. Indien door Luckysale aan de klant garantie wordt verstrekt ten aanzien van de door haar geleverde of te leveren werkzaamheden of producten, zal zij zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan de klant kenbaar maken. Bij gebreke van een dergelijke uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving kan de klant geen beroep doen op garantie onverminderd diens wettelijke rechten (waaronder het recht ingevolge Boek 7 van het BW dat de zaak bij aflevering aan de overeenkomst beantwoordt) die voortvloeien uit dwingendrechtelijke bepalingen.

6.2. Indien de klant een gerechtvaardigd beroep op garantie doet zal Luckysale de te verrichten werkzaamheden of de te leveren producten, naar eigen keuze, herstellen dan wel alsnog uitvoeren/leveren zoals overeengekomen. Indien Luckysale de klant mededeelt tot herstel dan wel het alsnog uitvoeren/leveren zoals overeengekomen te zullen overgaan, zal de klant de geleverde producten, op haar kosten en voor haar risico, weer ter beschikking stellen aan Luckysale.

6.3. Alle eventuele garantieverplichtingen van Luckysale vervallen indien fouten, gebreken of onvolkomenheden ten aanzien van die zaken het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of beheer van geleverde zaken door de klant of door de klant ingeschakelde derden of indien die het gevolg zijn van een van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de klant of een derde zonder toestemming van Luckysale wijzigingen in de door Luckysale geleverde zaken heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen.

7. Reclames 

7.1. Eventuele klachten over een door Luckysale geleverd product of over de uitvoering van werkzaamheden, dienen terstond door de klant aan Luckysale schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld. Indien twee maanden na het verrichten van de werkzaamheden respectievelijk levering van de producten zijn verstreken, kan door de klant niet meer gerechtvaardigd worden gereclameerd, tenzij het gebrek ten tijde van de levering bij een zorgvuldige en tijdige controle niet waarneembaar zou zijn geweest. In dat geval moet de klant Luckysale, binnen twee maanden nadat het gebrek aan de klant bekend is geworden of bekend kon zijn, van het gebrek schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte brengen van het gebrek.

7.2. Zonder voorafgaande schriftelijke instemming is Luckysale niet verplicht retourzendingen van de klant te accep­te­ren. Het in ontvangst nemen van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door Luckysale van de door de klant opgegeven grond voor retourzending. Het risico ten aanzien van retour gezonden producten blijft berusten bij de klant, totdat de producten door Luckysale zijn gecrediteerd. 

7.3. Indien de klant een beroep doet op een eventueel overeengekomen garantieregeling doch dat beroep vervolgens ongerechtvaardigd blijkt, heeft Luckysale het recht om de werkzaamheden en kosten van onderzoek en herstel die aan haar zijde uit dat beroep zijn voortgevloeid bij de klant in rekening te brengen conform haar gebruikelijke tarieven, met een minimum van € 95,-.
8. Eigendomsvoorbehoud 

8.1. Alle door Luckysale te leveren en geleverde producten blijven onder alle omstandigheden eigendom van Luckysale, zolang de klant enige vordering van Luckysale, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92, lid 2 BW, niet heeft voldaan.

8.2. De klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Luckysale te bewaren. De klant is verplicht de producten voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Luckysale op eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van de klant op de verzekeraars van de producten uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra Luckysale te kennen geeft dit te wensen, door de klant aan Luckysale worden verpand op de wijze aangegeven in artikel 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Luckysale op de klant.

8.3. De klant is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten, zolang de eigendom daarvan niet op haar is overgegaan, aan derden te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk over te dragen. 

8.4. Indien de klant met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens Luckysale tekort schiet of Luckysale goede grond heeft te vrezen dat de klant in die verplichtingen tekort zal schieten, is Luckysale gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. De klant zal Luckysale te allen tijde vrije toegang verlenen tot haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van Luckysale. Na terugneming zal de klant worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs die de klant met Luckysale was overeengekomen, verminderd met de kosten die voor Luckysale uit de terugneming voortvloeien.

8.5. Op afgeleverde goederen die door betaling in eigendom van de klant zijn overgegaan en zich nog in handen van Luckysale bevinden, behoudt Luckysale zich hierbij reeds nu voor alsdan pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van de vorderingen, anders dan de in artikel 3:92 lid 2 BW opgenoemde, die Luckysale dan uit welken hoofde dan ook jegens de klant mocht hebben.

9. Ontbinding en beëindiging

9.1. De klant wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de klant niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.

9.2. In geval van verzuim van de klant is Luckysale gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de klant en/of het door de klant eventueel aan Luckysale verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.

9.3. Luckysale is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de klant faillissement aanvraagt of tegen hem aangevraagd wordt, de schuldsaneringsregeling (WSNP) op de klant van toepassing wordt verklaard of beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar. Luckysale zal vanwege deze beëindiging nim­mer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

9.4. Ontbinding en beëindiging laten verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn voort te duren na het einde van de overeenkomst onverlet. Tot deze ver­plichtingen behoren onder meer de bepalingen met betrek­king tot de beta­lingsver­plichtingen van de klant.

10. Overmacht

10.1. Luckysale is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van Luckysale opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door Luckysale niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.

10.2. Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van Luckysale zijn ontstaan, zoals onder andere ziekte van voor of bij Luckysale werkzame personen, ernstige storing in het bedrijf, noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen en uitsluitingen, zowel bij Luckysale als bij toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in Nederland hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van Luckysale of van toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van Luckysale.

10.3. Indien Luckysale bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

11. Aansprakelijkheid

11.1. Luckysale is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de klant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Luckysale. 

11.2. De totale aansprakelijkheid van Luckysale zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door Luckysale aan de klant te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).

Onder directe schade als bedoeld in deze bepaling wordt uitsluitend verstaan;
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Luckysale aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Luckysale toegerekend kunnen worden;
- redelijke kosten die gemaakt zijn ter voorkoming of beperking van de directe schade.
Voor indirecte schade, waaronder tevens begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade wegens bedrijfsstagnatie is Luckysale nimmer aansprakelijk.
11.3. De klant is verantwoordelijk voor het verzekeren en verzekerd te houden van de aan Luckysale ter beschikking gestelde zaken, zoals bijvoorbeeld ter beschikking gestelde voertuigen. Luckysale is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de klant zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.
11.4. De totale aansprakelijkheid van Luckysale is beperkt tot het bedrag dat door de (bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekeraar van Luckysale in het betreffende geval wordt uitbetaald.

11.5. Indien als gevolg van aansprakelijkheid van Luckysale zij enig bedrag aan de klant zou moeten vergoeden, is Luckysale bevoegd om die eventuele vergoeding in twaalf maandelijkse termijnen te voldoen. 

12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1. De intellectuele eigendomsrechten en soortgelijke rechten, waaronder auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten, naburige rechten, rechten tot bescherming van prestaties inclusief databankrechten op al hetgeen door Luckysale is ontworpen berust bij Luckysale.

13. Geschillen en toepasselijk recht

13.1. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

13.2. Op een met Luckysale gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

13.3. De Rechtbank Zeeland-West-Brabant, te Breda, is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen die direct of indirect betrekking hebben op enige overeenkomst of rechtshandeling waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. 

13.4. Voor zover de in deze voorwaarden aangewezen rechter, ingeval van een overeenkomst met een particuliere klant (niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf) niet relatief bevoegd is, dan is die klant gerechtigd om binnen één maand nadat Luckysale zich schriftelijk op dit artikel heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet relatief bevoegde rechter.